สวัสดีค่ะ.....ขอต้อรับเข้าสู่ เว็บบล็อกของครูน้องเล็กค่ะ..http://nonglek16.com/

http://www.slide.com

ป.บัณฑิตรุ่นที่ 12

***สวัสดีค่ะ....ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Webbloge ของน้องเล็กนะค่ะ
Webblog นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมป.บัณฑิตวิชาชีพครูค่ะ ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่เราจะใช้สู่การเรียนการสอนให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการเรียนการสอน
........ผู้เรียนสามารถสร้างเว็บบล็อกขึ้นมาเป็นของตนเองค่ะและยังเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาดูเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ และยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บบล็อกนี้ได้นะค่ะ***


......โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯรหัสวิชา GD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
***คำอธิบายรายวิชา***
............(เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมายโดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน
***จุดประสงค์รายวิชา***
..........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว จะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.......1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.......2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.......3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา


**เนื้อหารายวิชา**
........หน่วยที่ 1
เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
.........หน่วยที่ 2
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
.........หน่วยที่ 3 อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
........หน่วยที่ 4
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
.......หน่วยที่ 5
ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล